Designweb - de grootste design zoekmachine

De algemene voorwaarden van designweb

Artikel 1. Definities

1.1. designweb is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32157273.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met designweb een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Bezoeker/Lid: de persoon die een account heeft aangemaakt op designweb en deze van ons heeft ontvangen.
1.4. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.5. Account: het gratis lidmaatschap waarmee het Lid toegang krijgt tot een eigen account met de wishlist en prijsalert functie van designfinder.
1.6. designfinder: de design zoekmachine waar je al het design kan vinden en prijzen en de service kan vergelijken van design.
1.7. Content: alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van designweb of van onze partners zoals beoordelingen, advertenties, illustraties, geluidsfragmenten en foto’s.
1.8. Website: ons hele platform met alle webpagina’s, data, afbeeldingen, video’s en de door designweb geplaatste content gekoppeld aan de domeinnaam designweb.nl en subdomeinen zoals designfinder.nl en alle via deze website toegankelijke diensten zoals designfinder.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle accounts, offertes, overeenkomsten en leveringen van designweb en het gebruike van designweb.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.3. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor designweb alleen bindend indien en voor zover deze door designweb uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. designweb is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.
2.6. Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat designweb in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Een account aanmaken

3.1. Een bezoeker kan een gratis Account aanmaken door via de knop registreren of login zicht te registreren.
3.2. Na de registratie verstuurt designweb een e-mail naar het e-mailadres voor de bevestiging van het e-mailadres.
3.3. designweb behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of te verwijderen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een spam.
3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
3.5 Het Lid zal designweb waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen. Bijvoorbeeld door een hack of gestolen wachtwoord.

Artikel 4. Prijsvergelijker designfinder

4.1. In designfinder kan de bezoeker of het lid design zoeken, design op hun wishlist zetten, een prijsalert aanmaken voor een design item en prijzen vergelijken van de aangesloten webshops.
4.2. designweb garandeert niet dat de prijsinformatie en alle overige informatie aan designfinder is toegevoegd actueel, compleet of accuraat is. designweb is afhankelijk van wat door de shops of derden aangeleverd wordt.
4.3. designweb is op geen enkele manier betrokken bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen de webshop en het Lid of de bezoeker van de Website.
4.4. Via designfinder wordt het lid of de bezoeker doorgestuurd naar een aangesloten webshop om daar een aankoop te doen. Voor sommige aankopen krijgen wij een affiliatevergoeding. Dit kost het Lid of de bezoeker niks extra. Sterker nog, waarschijnlijk kost het minder door het gebruik van designfinder.

Artikel 5. Verplichtingen designweb

5.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert designweb dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. designweb zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan de Bezoeker en het Lid. designweb garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.
5.3. designweb behoudt zich het recht voor om de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of om hem te verbeteren.
5.4. designweb behoudt zich het recht voor om onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.
5.5. designweb garandeert niet dat de Website vrij is van fouten of Malware of dat de Website actueel, compleet of accuraat is.
5.6. Bepaalde links of afbeeldingen op de Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. designweb is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ons privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1. Het door Opdrachtgever aan designweb geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen designweb en opdrachtgever.
6.2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan designweb, dat al het door opdrachtgever aan designweb verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door designweb te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 7. Offertes

7.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
7.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft designweb het recht de prijzen hierover aan te passen.
7.3. Offertes van designweb zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aan- gegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 8. Prijzen

8.1. Alle prijzen op de website, in mediakits, in offertes en emails zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen vanoverheidswege.
8.2. Alle prijzen op de website, in mediakits, offertes en overige documenten van designweb zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
8.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht designweb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
8.4. designweb heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.5. designweb is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Levertijd

9.1. Door designweb opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Wijziging opdracht

10.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.
10.2. Indien designweb, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is designweb gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
10.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan designweb een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Ontwerpen van publicatie

11.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. designweb zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.
11.2. designweb is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en rechten

12.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde diensten eigendom van designweb.
12.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover designweb niet nakomt is designweb zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde diensten terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van designweb op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
12.3. designweb behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. designweb heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
12.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan designweb.
12.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of potretrechten van derden.
12.6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door designweb tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van designweb, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
12.7. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, op de Website en de door designweb geplaatste content berusten uitsluitend bij designweb of de licentiegevers/partners.
12.8. Je kunt als bezoeker of lid de op de website geplaatste inhoud bekijken en daarvan kopieën maken voor jouw persoonlijk gebruik, zoals afdrukken of opslaan. Elk ander gebruik van de website of de inhoud, zoals het overnemen, reproduceren, verspreiden of op andere wijze openbaar maken van (een deel van) de website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van designweb.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1. Opdrachtgever dient de door designweb uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het beta- len van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
13.2. Alle door designweb uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
13.3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
13.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
13.5. In bovenstaande gevallen heeft designweb voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van designweb vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
13.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. designweb aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
14.2. De totale aansprakelijkheid van designweb wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
14.3. Aansprakelijkheid van designweb voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.4. Buiten de in artikel 12.2 genoemde gevallen rust op designweb geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 12.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van designweb.
14.5. De aansprakelijkheid van designweb wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever designweb onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en designweb ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat designweb in staat is adequaat te reageren.
14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij designweb meldt.
14.7. Opdrachtgever vrijwaart designweb voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door designweb geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 15. Overmacht

15.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat designweb door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van designweb kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
16.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 17. Privacy

17.1. designweb gebruikt de persoonlijke gegevens van het Lid die noodzakelijk zijn om de website te onderhouden en diensten aan het lid te leveren, zoals het versturen van meldingen/mails met een prijsdaling. In het privacybeleid heeft designweb dit beleid verder toegelicht. Door je te registreren, stemt het lid in met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

Artikel 18. Opheffen designweb Account

18.1. Het Lid heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Dit kan simpelweg door een e-mail te sturen naar: hallo@designweb.nl

Artikel 19. Wijzigingen AV

19.1. designweb mag de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De bezoeker of het lid wordt geadviseerd om via de algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien de bezoeker en het lid ook na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de website, wordt hij geacht de gewijzigde algemene voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
20.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
20.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact

Mocht hje na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op. Onze contacgegevens vind je in de balk hieronder. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17 januari 2024

Designweb

Deze optie komt binnenkort!

  • Voeg designitems toe aan je wishlist om later te kopen.
  • Krijg meldingen bij prijsdalingen van items op je wishlist.